Hol Dir jetzt ein Stück Wallis zu Dir nach Hause. In unserem Walliser Picknickkorb bekommst Du:

  • 1x Pinot Noir de Salquenen
  • 1x Johannisberg
  • 1x Glas Pinot Noir-Gelee
  • 1x Walliser Trockenfleisch ca. 200gr
  • 4x Walliser Trocken-Hauswürste

Santé und ä Güätä

Coffret
Leeren